Villkor och bestämmelser

Vänligen läs och förstå följande villkor:

Följande villkor gäller för alla resor som organiseras av Island Trek Tours, operatör och ägare av webbplatsen med URL: oslobwhalesharks.com (nedan kallad ”Island Trek”). I detta syfte ska termen ”resa” inkludera alla kombinationer av internationella eller inhemska flygningar från din utgångspunkt till din slutdestination och inkluderar alla hotell, resorter, boenden, utflykter, turer, överföringar, hyror etc. som har organiserats för din räkning av Island Trek.

Om din bokning omfattar flygresor eller boende eller andra tjänster som tillhandahålls av någon annan än Island Trek Tours eller dess utsedda agenter, oavsett om Island Trek Tours har agerat som agent eller inte, ska ditt avtal omfattas av de villkor som anges i den filippinska researrangörens och researrangörens policyer, eller om det rör sig om ett flygbolag, flygbolagets tillämpliga bokningsvillkor. Dessa villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Alla arrangemang som du gör under din semester och som inte görs via Island Trek Tours är arrangemang som vi inte har något ansvar för.

Boka en bokning

När du gör en bokning hos oss förbinder du dig att du har befogenhet att acceptera och accepterar dessa bokningsvillkor för dig själv och ditt sällskap. Ett avtal existerar när vi tar emot pengar från dig för bokningen eller när vi utfärdar vår bekräftelse eller resplan, beroende på vilket som inträffar först. Dessa villkor utgör tillsammans med informationen i vår publicerade information hela avtalet mellan dig och Island Trek Tours. När du gör en bokning hos Island Trek Tours och vi accepterar den, förfaller den totala kostnaden för paketet till betalning omedelbart, såvida vi inte skriftligen har kommit överens om att du ska betala en första deposition. Under alla omständigheter måste hela beloppet för ditt filippinska paket krediteras Island Trek Tours minst tre dagar före planerad avresa. (Vissa tjänster kräver full betalning för att bekräfta bokningen, i allmänhet är det erbjudanden om ”boka och köp”).

Våra priser

Alla priser är fastställda vid bokningstillfället och i allmänhet är de inte föremål för några tilläggsavgifter. Det enda undantaget är en ökning av våra kostnader till följd av statliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, nya eller höjda skatter som moms (mervärdesskatt). Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser på webbplatsen när som helst innan du genomför en betald bokning, inklusive eventuella specialpriser som vi kan erbjuda från tid till annan, som kanske inte är desamma som de som publiceras på denna webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst innan du bokar, inklusive eventuella specialpriser som vi kan erbjuda från tid till annan, som kanske inte är desamma som de som publiceras på denna webbplats. Observera att ALLA priser fastställs utifrån den faktiska tidpunkten för resan och INTE utifrån bokningsdatumet. I vissa fall kan de publicerade priserna upphöra att gälla eller bli ogiltiga efter bokningsdatumet och före det faktiska datumet för resan. I detta fall kommer vi att bekräfta och debitera den nya taxan som gäller vid tidpunkten för resan. (se GILTIGT FRÅN DATUM nedanför rumspriserna för att bekräfta giltigheten).

Accepterade betalningar

Island Trek Tours accepterar betalningar via:

 1. Kontor eller internetbank via BPI, BDO eller Metrobank
 2. GCash eller Maya via Paymongo
 3. Debitkort/kreditkort via Paymongo (med 5 % serviceavgift)
 4. Betalningar med betalnings-/kreditkort via XOOM eller Moneygram
 5. Betalning med kredit- och betalkort via PayPal. Du behöver inget PayPal-konto, utan väljer bara Betalning med kredit- och betalkort. Om du använder denna metod tillkommer en avgift på 5 % av det totala beloppet. Lägg till denna tilläggsavgift när du betalar med PayPal-systemet.
 6. Western Union, TransferWise och andra internationella betalningsöverföringar
 7. Betalningar med checkar. Checkar kan accepteras som betalning för lokala resenärer. Betalningar som görs med check anses inte vara ”betalda” förrän de har godkänts av vår bank och godkänts för betalning.

Mottagande av betalning

När du har mottagit betalningen får du följande:

 • E-postbekräftelse
 • Turkvoucher / Resplan
 • E-biljetter från flygbolaget (om det krävs)

Förändringar av dig

Om du vill ändra din bokning på något sätt efter att vi har mottagit din betalning och om vi kan acceptera ändringen, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 500 Php per person och ändring, förutsatt att dina instruktioner är skriftliga och har mottagits och bekräftats av oss minst trettio (30) dagar före planerad avresa. Därefter, med undantag för vad som föreskrivs i tillämplig lag, ska avbokningsavgifter enligt villkor 7 nedan tillämpas.

Om du avbryter din bokning

Du eller någon medlem av ditt sällskap kan när som helst avboka hela eller delar av din resa, förutsatt att avbokningen görs skriftligen till oss av den person som gjorde den ursprungliga bokningen. Du kommer att få tillbaka det betalda beloppet (exklusive transaktionsavgifter för betalningsgateway) minus de avbokningsavgifter som anges nedan.

 1. Evenemang, attraktion, teater, show eller kupongbiljett
  Dessa är inte återbetalningsbara under alla omständigheter.
 2. Presentkort
  Dessa är inte återbetalningsbara under alla omständigheter.
 3. Hotell
  Avbokningsavgiften per bokning är baserad på varje enskilt hotell och varje hotell har olika regler för avbokningar. Be din agent om en kopia av hotellets, flygbolagets eller paketresans avbokningsregler innan du gör din bokning.
 4. Andra produkter och tjänster inom turism
  Om du avbryter minst 7 kalenderdagar i förväg, ingen avbokningsavgift.
  Om du avbryter mellan 3 och 6 kalenderdagar i förväg debiteras en avbokningsavgift på 50 %.
  Om du avbryter inom 2 kalenderdagar i förväg, debiteras en avbokningsavgift på 100 %.

Ingen återbetalning är möjlig när en resa eller tjänst har påbörjats, eller när det gäller paket, boende, måltider eller andra tjänster.

Särskild anmärkning:

Om ditt filippinska resepaket innehåller internationella eller inhemska flyg- eller färjebiljetter och Island Trek agerar som agent för flygbolaget eller flygkonsolidatorn ska flygbolagets eller flygkonsolidatorns avboknings- eller ändringsavgifter plus eventuella tilläggsavgifter gälla.

Om vi ändrar din bokning

Det är osannolikt att vi måste ändra din bokning. Emellertid kan det ibland bli nödvändigt med ändringar som vi förbehåller oss rätten att göra när som helst. De flesta av dessa ändringar är små och vi kommer att informera dig så snart som möjligt. Flygbolagens flygtider och flygbolag som anges i reklammaterial kan komma att ändras och alla uppgifter som ges till dig är endast vägledande.

De bekräftade datumen är de som anges på din resplan och dina flygbiljetter. Om en väsentlig ändring blir nödvändig kommer vi att informera dig så snart som möjligt via e-post eller sms. Du kan bestämma om du vill acceptera ändringen eller inte, men du måste acceptera eller förkasta den föreslagna ändringen skriftligen via e-post inom 72 timmar efter meddelandet, annars kommer vi att anta att du har accepterat den föreslagna ändringen.

En väsentlig ändring är en ändring som görs i dina researrangemang före avresa och som innebär att avgångs- eller ankomstflygplatsen ändras (förutom mellan flygplatser inom samma stads flygplatssystem), att returflyget flyttas med mer än 12 timmars förskjutning eller att det ursprungligen bokade hotellet eller boendet byts ut mot ett hotell eller boende av lägre kvalitet. Om vi ändrar flygbolag, flygplanstyp som utför din flygning eller rutt anses detta inte vara en väsentlig ändring och vi är inte skyldiga att meddela dig om en sådan ändring i förväg.

VIKTIGT MEDDELANDE: Vi ansvarar inte för ändringar som uppstår till följd av händelser utanför vår kontroll, t.ex. tekniska problem eller underhållsproblem med transporten, ändringar till följd av omplanering eller inställda flygningar av ett flygbolag eller huvudcharterbolag, krig eller hot om krig, inbördeskrig, arbetskonflikter, naturkatastrofer, dåligt väder eller terroristverksamhet.

Om vi avbryter din bokning

Vi förbehåller oss rätten att under alla omständigheter avbryta din bokning. Vi kommer dock inte att avbryta din bokning mindre än 30 dagar före avresa, såvida det inte beror på orsaker som ligger utanför vår kontroll eller på att du inte har mottagit din betalning. Om vi avbryter din bokning (annat än på grund av försenad eller utebliven betalning) kommer vi att erbjuda dig full återbetalning av alla pengar som betalats för bokningen.

Vårt ansvar

Våra skyldigheter och de skyldigheter som våra leverantörer som tillhandahåller tjänster eller anläggningar som ingår i någon del av din resa har är att med rimlig skicklighet och omsorg ordna tillhandahållandet av sådana tjänster och anläggningar och, om vi eller vår leverantör faktiskt tillhandahåller tjänsten eller anläggningen, att tillhandahålla dem med rimlig skicklighet och omsorg. Uppfyllande av alla tillämpliga lagstadgade krav (t.ex. från den civila luftfartsmyndigheten) är ett korrekt fullgörande av våra och våra leverantörers skyldigheter. Du måste visa att rimlig skicklighet och omsorg inte har använts om du vill göra anspråk på oss.

Dokumentation

Om det krävs rese- och hälsodokument för att uppfylla kraven på de filippinska öarna som du vill besöka är det DITT ANSVAR att skaffa dem. Om underlåtenhet att erhålla sådana dokument leder till böter, tilläggsavgifter eller andra ekonomiska påföljder som åläggs oss, samtycker du till att ersätta oss i enlighet med detta. Du måste själv, genom att rådfråga din egen läkare, vid behov kontrollera vilka särskilda försiktighetsåtgärder som är lämpliga i det land eller på den destination du tänker besöka och se till att lämplig medicinering, vaccinationer eller andra försiktighetsåtgärder vidtas.

Villkor för transport och logi

Vi är varken en transportör eller en leverantör av hotellrum. Varje resa (oavsett om den genomförs eller inte) som du bokar på land, till sjöss eller med flyg regleras av villkoren för det transportföretag som åtar sig att tillhandahålla transporten. Vissa av dessa villkor begränsar eller utesluter ansvar och är ofta föremål för internationella avtal. Kopior av de tillämpliga avtalen finns tillgängliga för inspektion på det berörda lufttrafikföretagets kontor.

Det är ditt ansvar att bekräfta flygresans vidare- eller retursträckor med det berörda flygbolaget eller dess vederbörligen auktoriserade ombud och i enlighet med flygbolagets bestämmelser. När du bokar ett boende (oavsett om det tillhandahålls eller inte) är dess tillgänglighet eller tillhandahållande föremål för ”husreglerna” för det hotell eller annat boende som tillhandahåller eller åtar sig att tillhandahålla sådant boende.

Uppsägning av din bokning

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avbryta din resa utan förvarning om ditt beteende är sådant att det enligt vår åsikt är troligt att du orsakar oro, skada, irritation eller fara för någon annan person. Under sådana omständigheter kommer du inte att få någon återbetalning eller kompensation.

Oanvända tjänster
Ingen återbetalning kommer att ske till dig om någon del av Island Trek Tours researrangemang inte utnyttjas.

Reseförsäkring

Ett villkor för avtalet mellan oss är att du tecknar en lämplig semester- och reseförsäkring mot avbokningsavgifter, oväntade avbrott i din semester, sjukvårdskostnader utomlands, inklusive hemtransport, förlust eller skada på bagage och skadeståndsanspråk mot dig.

Om du misslyckas med att teckna en sådan reseförsäkring före din resa till Filippinerna tar du fullt ansvar för dig själv och alla medlemmar i ditt sällskap, och du ersätter Island Trek Tours och våra utländska resebyråer och representanter (i tillämpliga fall) för alla kostnader som kan uppstå och som annars skulle ha betalats om en sådan reseförsäkring hade varit i kraft.

Klagomål

Vi gör vårt allra bästa för att se till att dina researrangemang går enligt planerna. Men om du har ett klagomål som har att göra med vad vi har kommit överens om att tillhandahålla dig, vänligen meddela oss detta så snart som möjligt. Vid behov kan du ringa vår jourtelefon på +63-925-897-8687, oavsett var du befinner dig. Om ett problem uppstår under resan, vänligen kontakta oss omedelbart så att vi kan hjälpa dig.

Om du vill lämna in ett klagomål online kan du skicka det till info@islandtrektours.com och skriva klagomål i ämnesraden.

Observera: Om du inte följer vårt klagomålsförfarande kan vi INTE ta ansvar för ditt klagomål, eftersom vi då skulle ha berövats möjligheten att utreda ärendet för din räkning och om möjligt hjälpa dig att lösa problemet.

Tillämplig lag

Alla avtal eller tvister mellan oss och dessa resevillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med filippinsk lag. Båda parter samtycker till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Cebu City, Filippinerna.

Datum för ikraftträdande

Den här policyn träder i kraft den 1 juli 2015 och den ersätter alla tidigare sekretesspolicyer som utfärdats av Island Trek Tours. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy när som helst.

Varukorg

Whale Shark Watching operation status based on February 12, 2024, up to date

Please be advised that with the ongoing Northeast Monsoon, whale shark watching activities are serving slowly, affecting whale shark sightings, or an early closure may be implemented for safety reasons. The Northeast Monsoon brings strong winds and rough seas, making visitors and boatmen unsafe and impacting marine life’s movement patterns, including whale sharks. While we strive to provide exceptional whale shark viewing opportunities, we want to highlight that due to reduced sightings, you may not experience the encounter during this period due to the unpredictable nature of marine conditions. We will monitor weather conditions closely and provide updates when operations return to normal. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding.