Privacybeleid

Laatste updatedatum: 2020-05-28

1. Inleiding

Welkom bij Island Trek Tours.

Island Trek Tours (“wij”, “wij”, of “onze”) exploiteert oslobwhalesharks.com (hierna te noemen “Dienst”).

Ons Privacybeleid regelt uw bezoek aan oslobwhalesharks.com, en legt uit hoe wij informatie die voortvloeit uit uw gebruik van onze Dienst verzamelen, beveiligen en openbaar maken.

We gebruiken uw gegevens om service te bieden en te verbeteren. Door gebruik te maken van Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden(“Voorwaarden”)regelen al het gebruik van onze Service en vormt samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons (“overeenkomst”).

2. Definities

SERVICE betekent de website edgarm22.sg-host.com beheerd door Island Trek Tours.

PERSOONSGEGEVENS zijn gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd uit die gegevens (of uit die en andere informatie die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van Service of uit de serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen (computer of mobiel apparaat).

VERANTWOORDELIJKe voor de verwerking van gegevens: een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt of moeten worden verwerkt. In het kader van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

DATAVERWERKERs (OF DIENSTVERLENERS): elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

BETROKKEN IS elke levende persoon die het onderwerp is van persoonsgegevens.

DE GEBRUIKER is de persoon die gebruik maakt van onze Service. De Gebruiker komt overeen met de betrokkene, die het onderwerp is van persoonsgegevens.

3. Informatieverzameling en -gebruik

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te bieden en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. E-mailadres

0.2. Voor- en achternaam

0.3. Telefoonnummer

0.4. Adres, land, staat, provincie, postcode, stad

0.5. Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten van ons door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u service bezoekt via of via een apparaat(“Gebruiksgegevens”).

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten, zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u service met een apparaat opent, kunnen deze gebruiksgegevens informatie bevatten, zoals het type apparaat dat u gebruikt, uw unieke id van uw apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Locatiegegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft(locatiegegevens). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U locatieservices in- of uitschakelen wanneer u onze Service op elk gewenst moment gebruikt via uw apparaatinstellingen.

Gegevens over het bijhouden van cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteiten op onze Service bij te houden en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke id kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, u mogelijk bepaalde delen van onze Service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Session Cookies: we gebruiken Session Cookies om onze Service te kunnen bedienen.

0.2. Voorkeurscookies: we gebruiken Voorkeurscookies om je voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: we gebruiken Beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

0.4. Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om u advertenties te tonen die mogelijk relevant zijn voor u en uw interesses.

Overige gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, burgerschap, registratie op de plaats van verblijf en het werkelijke adres, telefoonnummer (werk, mobiel), gegevens over documenten over onderwijs, kwalificatie, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, informatie over bonussen en compensatie, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, sociale zekerheid (of andere identificatie van de belastingplichtige) , kantoorlocatie en andere gegevens.

5. Gebruik van gegevens

Island Trek Tours gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze Service te verlenen en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service;

0.3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest om dit te doen;

0.4. klantenondersteuning te bieden;

0.5. het verzamelen van analyses of waardevolle informatie, zodat we onze Service kunnen verbeteren;

0.6. om het gebruik van onze Service te monitoren;

0.7. technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken;

0.8. om elk ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten, ook voor facturering en incasso;

0.10. u berichten te geven over uw account en/of abonnement, inclusief vervaldatums en verlengingsberichten, e-mailinstructies, enz.;

0.11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0.12. op een andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0.13. voor elk ander doel met uw toestemming.

6. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

We bewaren ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

7. Overdracht van gegevens

Uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en bijgehouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsjurisgebied waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten de Filippijnen bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, waaronder persoonsgegevens, overdragen aan de Filippijnen en deze daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw toestemming voor die overdracht.

Island Trek Tours zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke gegevens.

8. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens die we verzamelen openbaar maken, of u verstrekt:

0.1. Openbaarmaking voor rechtshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

0.2. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen.

0.3. Andere zaken. We kunnen uw gegevens ook openbaar maken:

0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derden die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.3.3. om het doel te bereiken waarvoor u het verstrekt;

0.3.4. met het oog op het opnemen van het logo van uw bedrijf op onze website;

0.3.5. voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.3.6. met uw toestemming in andere gevallen;

0.3.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of geschikt is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

9. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of de methode van elektronische opslag is 100 veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Uw rechten op gegevensbescherming op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming die onder de AVG vallen.

We streven ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u op de hoogte wilt worden gebracht van de persoonsgegevens die wij over u hebben en als u deze uit onze systemen wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar info@oslobwhalesharks.com.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op gegevensbescherming:

0.1. het recht om toegang te krijgen tot, bij te werken of te verwijderen van de informatie die we over u hebben;

0.2. recht van rectificatie. U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren als die informatie onjuist of onvolledig is;

0.3. het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens;

0.4. het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;

0.5. het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens te krijgen in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat;

0.6. het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken op elk moment wanneer we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken;

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert. Houd er rekening mee dat we service mogelijk niet kunnen leveren zonder de nodige gegevens.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

11. Uw rechten op gegevensbescherming onder de California Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA is de eerste staatswet in het land die commerciële websites en online diensten verplicht om een privacybeleid te plaatsen. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië om een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en denkbaar de wereld) die websites beheert die persoonlijk identificeerbare informatie van Californische consumenten verzamelen, te verplichten een opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen met precies de informatie die wordt verzameld en die personen met wie het wordt gedeeld, en om te voldoen aan dit beleid.

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

0.1. gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken;

0.2. onze privacybeleid link bevat het woord “Privacy”, en is gemakkelijk te vinden op de homepage van onze website;

0.3. gebruikers worden op de hoogte gesteld van wijzigingen in het privacybeleid op onze pagina over het privacybeleid;

0.4. gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen door ons te e-mailen op info@oslobwhalesharks.com.

Ons beleid inzake “Do Not Track” Signalen:

We honoreren Do Not Track-signalen en volgen, installeren of gebruiken geen advertenties wanneer er een Do Not Track-browsermechanisme is ingesteld. Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd.

U Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

12. Uw rechten op gegevensbescherming op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u het recht om te leren welke gegevens we over u verzamelen, vragen om uw gegevens te verwijderen en deze niet te verkopen (delen). Om uw rechten op gegevensbescherming uit te oefenen, u bepaalde verzoeken indienen en ons vragen:

0.1. Welke persoonlijke informatie hebben we over jou. Als u dit verzoek indient, komen wij naar u terug:

0.0.1. De categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.2. De categorieën bronnen waaruit wij uw persoonlijke gegevens verzamelen.

0.0.3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van uw persoonlijke gegevens.

0.0.4. De categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen.

0.0.5. De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.

0.0.6. Een lijst van categorieën van persoonlijke informatie die we hebben verkocht, samen met de categorie van een ander bedrijf waaraan we het hebben verkocht. Als we uw persoonlijke gegevens niet hebben verkocht, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

0.0.7. Een lijst van categorieën persoonlijke gegevens die we hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel, samen met de categorie van een ander bedrijf waarmee we deze hebben gedeeld.

Let op, u heeft het recht om ons te vragen om u te voorzien van deze informatie tot twee keer in een voortschrijdende periode van twaalf maanden. Wanneer u dit verzoek indient, kan de verstrekte informatie beperkt zijn tot de persoonlijke informatie die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

0.2. Om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u dit verzoek indient, zullen we de persoonlijke gegevens die we over u hebben verwijderen vanaf de datum van uw verzoek uit onze administratie en alle dienstverleners opdracht geven hetzelfde te doen. In sommige gevallen kan verwijdering worden bereikt door de identificatie van de informatie. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, u mogelijk bepaalde functies die uw persoonlijke gegevens vereisen, niet gebruiken om te kunnen werken.

0.3. Om te stoppen met het verkopen van uw persoonlijke gegevens. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor welk doel dan ook. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet tegen geldelijke overwegingen. Echter, onder bepaalde omstandigheden, een overdracht van persoonlijke informatie aan een derde partij, of binnen onze familie van bedrijven, zonder monetaire overweging kan worden beschouwd als een “verkoop” onder de Californische wet. U bent de enige eigenaar van uw Persoonsgegevens en te allen tijde om openbaarmaking of verwijdering verzoeken.

Als u een verzoek indient om te stoppen met de verkoop van uw persoonlijke gegevens, zullen we stoppen met het maken van dergelijke overdrachten.

Let op, als u ons vraagt om uw gegevens te verwijderen of te stoppen met de verkoop, kan dit van invloed zijn op uw ervaring met ons en u mogelijk niet deelnemen aan bepaalde programma’s of lidmaatschapsservices waarvoor het gebruik van uw persoonlijke gegevens vereist is om te functioneren. Maar in geen geval zullen wij u discrimineren voor de uitoefening van uw rechten.

Als u uw hierboven beschreven rechten op gegevensbescherming in Californië wilt uitoefenen, dient u uw verzoek(en) per e-mail te sturen: info@oslobwhalesharks.com.

Uw hierboven beschreven rechten op gegevensbescherming vallen onder de CCPA, een afkorting van de California Consumer Privacy Act. Voor meer informatie, bezoek de officiële California Legislative Information website. De CCPA is van kracht geworden op 01/01/2020.

13. Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service(“Service Providers”te faciliteren), namens ons service te verlenen, servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

14. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren.

15. CI/CD-instrumenten

We kunnen serviceproviders van derden gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze Service te automatiseren.

16. Reclame

We kunnen serviceproviders van derden gebruiken om advertenties aan u te tonen om onze Service te ondersteunen en te onderhouden.

17. Behavioral Remarketing

We kunnen remarketingservices gebruiken om op websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

18. Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen Service. In dat geval maken we gebruik van diensten van derden voor betalingsverwerking (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of ophalen. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers waarvan het gebruik van uw persoonlijke gegevens onder hun privacybeleid valt. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen die door PCI-DSS zijn vastgesteld, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, wat een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige afhandeling van betalingsgegevens.

19. Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te herzien.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

20. Kinderprivacy

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 18 jaar(“Kind” of “Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

21. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u laten weten via e-mail en/ of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging effectief wordt en update “effectieve datum” aan de bovenkant van dit privacybeleid.

U wordt geadviseerd dit privacybeleid periodiek te bekijken voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

22. Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail: info@oslobwhalesharks.com

Winkelwagen

Office Closure Advisory

We want to inform you that the Island Trek Tours office will be closed on March 29 (Friday).

During this time, online chat and calls are not accessible. But still, we will be providing email support on your immediate needs and concerns, should there be any. Kindly expect minor delays in responses during this day.

Online reservations for March 30 will still be accepted and will be arranged accordingly.